Algemene Voorwaarden Bakabaka Design

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Bakabaka Design. Als je een contract met me afsluit, of een offerte goedkeurt, dan gelden deze Voorwaarden voor onze samenwerking, het werk dat ik voor je maak, en de cursus die ik je geef.

Deze tekst is soms best moeilijk. Als je het niet helemaal snapt, of je twijfelt, vraag het me gerust. Je kunt me hier bereiken.

In deze tekst gebruik ik de persoonlijke voornaamwoorden ‘hij’ en ‘zij’, en ‘zijn’ en ‘haar’. Ik wil daar niets mee over jouw gender zeggen. Lees iedere ‘hij’ of ‘zij’ alsjeblieft als ‘hij/zij/hen’.

 

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk dan wel tot het ontwerp van zaken.
 2. opdrachtnemer: Bakabaka Design, die de opdracht zoals vermeld in lid 1 heeft geaccepteerd of een offerte heeft verstrekt, voorafgaand aan een mogelijke opdracht.

 

Artikel 2: overeenkomst, offerte en bevestiging

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van deze algemene voorwaarden.
 2. Offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en verplichten de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Bakabaka Design. Offertes kunnen uitsluitend ongewijzigd worden aanvaard.
 3. Offertes en prijsopgaven zijn onderhevig aan wijziging door veranderingen in de omvang en/of de aard van de opdracht.
 4. Offertes en prijsopgaven blijven geldig tot twee (2) maanden na dagtekening. Indien een offerte of prijsopgave niet binnen deze termijn is aanvaard, wordt deze beschouwd als verworpen.
 5. Tarieven, prijsopgaven en offertes gelden nimmer automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Bij samengestelde offertes is de opdrachtnemer nimmer verplicht tot uitvoering van een deel van de bewuste opdracht voor een in de offerte vermeld bedrag, noch voor een evenredig deel van de totale prijsopgave.
 7. Tarieven en prijzen zijn te allen tijde weergegeven exclusief omzetbelasting (BTW) en overige heffingen opgelegd door de overheid.
 8. De opdrachtgever dient de opdracht schriftelijk te bevestigen. Verzuimt de opdrachtgever dit, doch geeft hij op enige andere wijze instemming aan de opdrachtnemer om aan te vangen met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeenkomst. Nadere afspraken die mondeling, telefonisch, of per sms of op andere wijze zijn overeengekomen zijn pas bindend indien deze per e-mail of schriftelijk zijn bevestigd door de opdrachtgever.
 9. Mocht de opdrachtgever een overeenkomst voor de uitvoering van eenzelfde opdracht sluiten met één of meer andere opdrachtnemers dan Bakabaka Design, dan wel reeds één of meer dergelijke overeenkomsten hebben gesloten, dan zal hij Bakabaka Design van dit feit op de hoogte stellen, alsook van de namen van de andere opdrachtnemers.

 

Artikel 3: prijswijzigingen en bijkomende kosten

 1. De kosten die de opdrachtnemer maakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.
 2. Indien er voor de opdrachtnemer méér werkzaamheden ontstaan dan bij afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze kon worden verwacht, veroorzaakt door het door de opdrachtgever verstrekken van onvolledige, niet eenduidige en ondeugdelijke materialen en/of gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn, of het door de opdrachtgever niet tijdig aanleveren van deze materialen en/of gegevens, dan zijn deze omstandigheden een grond voor een verhoging van het factuurbedrag. Onder deze juist aan te leveren gegevens vallen expliciet de verstrekking van de opdracht dan wel briefing hierover.
 3. Indien de opdrachtgever aanpassingen wenst aan te brengen in de overeenkomst, is hij verplicht dit onverwijld aan de opdrachtnemer te melden. De opdrachtnemer is bij rechte de het factuurbedrag navenant te verhogen bij een toename van de te verrichten werkzaamheden dan wel is hij verplicht het factuurbedrag navenant te verlagen bij een vermindering van deze werkzaamheden. Onder de genoemde aanpassingen worden ook gerekend aanpassingen die worden gemaakt naar aanleiding van de beoordeling van een prototype, proef en/of model zoals vermeld in artikel 9.
 4. Verhogingen dan wel verlagingen van het factuurbedrag zoals vermeld in de leden 2 en 3 van dit artikel zullen geschieden in overeenkomst met de voor de opdrachtnemer gebruikelijke tarieven.
 5. Indien de opdrachtgever aanpassingen in de overeenkomst mondeling of telefonisch doorgeeft, dan draagt hij hiervoor het risico.

Artikel 4: betaling

 1. De opdrachtnemer bepaalt op welk rekeningnummer betalingen gedaan dienen te worden. De opdrachtgever is verplicht aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder kortingen of verrekeningen te doen op dit rekeningnummer, uitgezonderd verrekening van door de opdrachtgever in het kader van der overeenkomst verstrekte verrekenbare voorschotten.
 2. Betaling dient plaats te vinden binnen de op de factuur gespecificeerde termijn en bij gebreke daaraan binnen een termijn van vijftien (15) dagen na dagtekening van de factuur. Heeft na verstrijken van deze termijn nog geen of nog geen volledige betaling plaatsgevonden, dan is de opdrachtgever in gebreke en is de opdrachtnemer gerechtigd rente te vorderen over het nog te ontvangen bedrag, gelijk aan de wettelijke rente aangaande een handelsovereenkomst. Hiervoor is geen voorafgaande ingebrekestelling of sommatie vereist.
 3. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht betalingsverplichtingen over reeds verrichte werkzaamheden na te komen.
 4. Alle proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die de opdrachtnemer maakt in verband met te late betalingen, waaronder incassokosten, kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, worden doorbelast aan de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150 per vordering.
 5. Indien de overeenkomst langer duurt dan één kalendermaand heeft de opdrachtnemer het recht om de door hem verrichte werkzaamheden in het kader van de overeenkomst maandelijks te factureren.
 6. In het geval dat het factuurbedrag of de betaling daarvan op enigerlei wijze afhankelijk is gemaakt van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, dan behoudt de opdrachtnemer het recht om de administratie van de opdrachtgever te laten controleren. Deze controle geschiedt door een accountant naar keuze van de opdrachtnemer. Mocht uit deze controle blijken dat de door de opdrachtgever voorgestelde betaling meer dan 2% of € 100 afwijkt van de door de accountant bepaalde waarde, dan zal de opdrachtgever de kosten voor de controle op zich nemen.
 7. Het afhankelijke maken van het factuurbedrag of betaling daarvan van feiten die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, zoals bedoeld in voorgaand lid, dient vooraf expliciet en schriftelijk te worden overeengekomen als onderdeel van de overeenkomst.

 

Artikel 5: opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen.
 2. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen indien de opdrachtgever in zijn nakoming van de overeenkomst toerekenbare tekort schiet. Onder toerekenbaar tekort schieten worden in dit verband onder meer beschouwd acties en gedragingen van de opdrachtgever waardoor redelijkerwijze niet meer van de opdrachtnemer kan worden vereist dat de overeenkomst wordt uitgevoerd, alsook het geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
 3. Opzegging en/of ontbinding van de overeenkomst hebben geen enkele invloed op de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden in het kader van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever aan kan tonen dat de opdrachtnemer de tot dan toe verrichte werkzaamheden in het kader van de overeenkomst niet deugdelijk heeft uitgevoerd. Bovendien heeft de opdrachtnemer het recht te vorderen bij de opdrachtgever een vergoeding van schade, kosten en rentes veroorzaakt door het toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever en het ontbinden van de overeenkomst. Hieronder is ook begrepen het door de opdrachtgever gederfde inkomen, alsook door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten.
 4. In geval van ontbinding van de overeenkomst vanwege faillissement van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht, zoals gedefinieerd in artikel 13 van deze voorwaarden, in te trekken.
 5. Op het moment van de ontbinding van de overeenkomst worden bedragen die de opdrachtnemer reeds heeft gefactureerd direct opeisbaar, met inachtneming van lid 3 van dit artikel.
 6. Als de overeenkomst bestaat uit het herhaaldelijk en/of periodiek uitvoeren van gelijksoortige werkzaamheden, dan zal de overeenkomst hiervoor zonder schriftelijke bevestiging van het tegendeel, gelden voor onbepaalde tijd. Dergelijke overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk worden beëindigd en kennen een opzegtermijn van minimaal negentig (90) dagen.

 

Artikel 6: uitvoering van de overeenkomst

 1. De opdrachtnemer zal zorg dragen voor een zorgvuldige en onafhankelijke uitvoering van de overeenkomst, met als doel een voor de opdrachtgever bruikbaar en deugdelijk resultaat.
 2. De opdrachtnemer zal zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst inspannen om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen.
 3. De opdrachtnemer draagt zorg voor geheimhouding van alle materialen en gegevens die de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan hem heeft verstrekt.
 4. De opdrachtgever verplicht zich tot het doen van alles wat voor de opdrachtnemer noodzakelijk dan wel nuttig is om de tijdige en deugdelijke uitvoering van de overeenkomst te faciliteren. Hieronder vallen met name het tijdig al dan niet laten verstrekken van volledige, eenduidige en deugdelijke materialen en/of gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn en het tijdig aanleveren van deze materialen en/of gegevens.
 5. Onderzoek naar het bestaan van rechten waaronder auteursrecht, het octrooirecht, tekening- of modelrechten, merkrecht, of portretrechten van derden, de uitvoer van tests, vergunningaanvraag en de toetsing of instructies van de opdrachtgever conformeren aan wettelijke, kwaliteits- of andere normen, is nimmer onderdeel van de overeenkomst, tenzij expliciet en schriftelijk anders is aangegeven. Ditzelfde geldt voor onderzoeken naar mogelijkheid van dergelijke bescherming voor de opdrachtgever.

 

Artikel 7: leveringstermijn

 1. Indien de opdrachtnemer een termijn heeft opgegeven waarbinnen deze verwacht de uitvoering van de overeenkomst te hebben voltooid, dan heeft deze opgaaf slechts een indicatief karakter, tenzij expliciet anders vermeld in de overeenkomst.
 2. Tenzij expliciet en schriftelijk een leveringstermijn is overeengekomen, geeft vertraagde levering geen recht op schadevergoeding, opschorting van betalingsplicht of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Bij overschrijding van een expliciet en schriftelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
 4. De verplichting van de opdrachtnemer om aan de schriftelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn te voldoen, vervalt zo gauw de opdrachtgever aanpassingen wenst aan te brengen in de overeenkomst of verzuimt tijdig een reactie te geven op een prototype, proef of model zoals weergegeven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden en/of wanneer de opdrachtgever verzuimt de opdrachtnemer gegevens en/of zaken te verstrekken die de opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht.

 

Artikel 8: inschakeling van derden

 1. De opdrachtnemer kan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst overgaan tot het geven van opdrachten aan derden, indien hij dit redelijkerwijze noodzakelijk acht voor een goede vervulling van de overeenkomst, dan wel als dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit. Inschakeling van dergelijke derden op deze wijze is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Prijsindicaties en begrotingen die de opdrachtnemer opstelt aangaande kosten gemaakt door inschakeling van derden hebben te allen tijde slechts een indicatief karakter. De opdrachtnemer is gemachtigd om namens de opdrachtgever offertes aan te vragen bij dergelijke derden.

 

Artikel 9: prototypes, proeven en modellen

 1. De opdrachtgever dient prototypes, proeven en/of modellen van welke aard ook, die de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekt, aandachtig en grondig op fouten en gebreken onderzoeken en de opdrachtnemer onverwijld op de hoogte te stellen van enige fout en/of gebrek. Indien de opdrachtgever geen fout of gebrek aantreft in de prototypes, proeven en/of modellen dient hij de opdrachtnemer zijn goedkeuring te geven.
 2. Indien de opdrachtgever goedkeuring geeft aan prototypes, proeven en/of modellen zoals deze door de opdrachtnemer zijn verstrekt, accepteert de opdrachtgever dat de opdrachtnemer de werkzaamheden voorafgaand aan de levering van deze prototypes, proeven en/of modellen deugdelijk heeft uitgevoerd. Indien later blijkt dat de opdrachtgever hierbij fouten en/of gebreken over het hoofd heeft gezien, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade, misverstanden, fouten of gebreken die hierdoor zijn veroorzaakt.
 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer dienen elkaar de gelegenheid te gunnen om de meest recente versies van prototypes, proeven en/of modellen wederzijds te accorderen alvorens tot bewerking, verwerking, inproductiename, openbaarmaking, ingebruikname of levering aan derden van het resultaat van de overeenkomst wordt overgegaan. Op verzoek van de opdrachtnemer zal de goedkeuring van deze prototypes, proeven en/of modellen schriftelijk geschieden.

 

Artikel 10: afwijkingen

 1. Indien zich afwijkingen vertonen tussen het oorspronkelijke ontwerp, prototype, proef of model enerzijds en het geleverde werk anderzijds, kunnen deze geen reden zijn voor schadevergoeding, korting op het factuurbedrag dan wel afkeuring of ontbinding van de overeenkomst, mits deze afwijkingen gering van betekenis zijn.
 2. Afwijkingen worden als gering van betekenis geacht indien zij in redelijkheid en billijkheid geen of een ondergeschikt effect hebben op de gebruikswaarde van het door de opdrachtnemer geleverde werk.
 3. Afwijkingen worden als gering van betekenis geacht indien zij zijn toegestaan volgens de algemene verkoopvoorwaarden van door de opdrachtnemer toegepaste materialen of halffabrikaten. De desbetreffende voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar bij de respectievelijke leverancier(s) en zullen door de opdrachtnemer kosteloos aan de opdrachtgever worden toegezonden indien deze laatstgenoemde hierom verzoekt.

 

Artikel 11: onderzoek bij aflevering

 1. Bij aflevering dient de opdrachtgever te bepalen of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk heeft uitgevoerd.
 2. De uitvoering van de overeenkomst wordt door de opdrachtgever volledig als deugdelijk geaccepteerd indien:
  a. de opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na afronding van de opdracht zijn klacht(en) over de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt, tenzij schriftelijk een langere termijn overeengekomen is waarbinnen de opdrachtgever eventuele klachten kenbaar kan maken.
  b. de opdrachtgever het geleverde of een deel daarvan heeft bewerkt of verwerkt, in productie heeft genomen, openbaar heeft gemaakt, in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd, heeft vermenigvuldigd, dan wel heeft doen bewerken of verwerken, in productie heeft doen nemen, openbaar heeft doen maken, in gebruik heeft doen nemen, aan derden heeft doen leveren of heeft doen vermenigvuldigen, tenzij de opdrachtgever de klacht(en) zoals genoemd in bovenstaand lid reeds aan de opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om zonder verdere facturering een nieuwe, deugdelijke uitvoering te geven aan de overeenkomst teneinde een eerder door de opdrachtgever als ondeugdelijk bestempelde uitvoering te corrigeren naar een voor de opdrachtgever acceptabel resultaat dat beantwoordt aan de overeenkomst.
 4. Het kenbaar maken van een klacht over de uitvoering van de overeenkomst heeft geen invloed op de betalingstermijn.

 

Artikel 12: auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

 1. Bij voltooiing van de opdracht garandeert de opdrachtnemer dat hij al het geleverde werk heeft ontworpen of heeft laten ontwerpen.
 2. Voorts garandeert de opdrachtnemer dat, indien er auteursrecht op het geleverde rust, hij als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken en in de zin van de Auteurswet geldt als maker van al het geleverde werk.
 3. Tenzij expliciet en schriftelijk anders wordt overeengekomen, komen aan de opdrachtnemer alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom toe. Hieronder worden onder meer verstaan het auteursrecht, het octrooirecht, en het modelrecht. Enkel de opdrachtnemer heeft het recht tot depot of registratie, indien één of meer van de voornoemde rechten enkel op deze wijze verkregen kunnen worden.
 4. Mits het werk zich er voor leent, heeft de opdrachtnemer het recht om het resultaat van de overeenkomst te signeren. In dit geval is het de opdrachtgever niet toegestaan om het werk zonder deze signering of vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtnemer vooraf.
 5. Prototypes, proeven en modellen alsmede schetsen, werktekeningen, ontwerpen en andere materialen of bestanden die zijn vervaardigd in het kader van de overeenkomst blijven eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden zijn verstrekt, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Na voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst hebben de opdrachtgever en de opdrachtnemer geen enkele bewaarplicht over de in het kader van de opdracht gebruikte materialen en gegevens, tenzij er een uitdrukkelijke wettelijke verplichting daartoe bestaat.

 

Artikel 13: gebruiksrecht en licentie

 1. De opdrachtgever verkrijgt pas dan een exclusieve licentie voor het gebruik van het resultaat van de overeenkomst als hij volledig aan zijn verplichtingen inzake de uitvoering van de overeenkomst heeft voldaan. Deze licentie voor gebruik betreft de openbaarmaking en vermenigvuldiging van het resultaat van de uitvoering van de opdracht, overeenkomstig de bestemming van het resultaat zoals deze in de overeenkomst is vastgelegd.
 2. Indien er om welke reden dan ook geen afspraken zijn vastgelegd over de bestemming van het resultaat van de opdracht, dan geldt het eerste gebruikt als het overeengekomen gebruik.
 3. De opdrachtgever heeft niet het recht het resultaat van de opdracht te (doen) wijzigen, te (doen) verminken, aan te (doen) tasten of op andere wijze te (doen) gebruiken dan is overeengekomen, tenzij dit expliciet en schriftelijk anders is bepaald. Indien het in de vorige volzin vermelde toch plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, heeft de opdrachtnemer wegens de inbreuk op zijn rechten het recht op een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt minimaal 300% van het overeengekomen factuurbedrag, mits deze vergoeding in verhouding staat tot het onrechtmatig gebruik. Voorts behoudt de opdrachtnemer zich het recht een vergoeding te vorderen voor schade die is geleden als gevolg van het onrechtmatig gebruik.
 4. Indien de overeenkomst voortijdig wordt opgezegd of ontbonden, verliest de opdrachtgever het recht tot gebruik van het resultaat van de uitvoering van de overeenkomst. Ditzelfde geldt in de situatie dat de opdrachtgever verzuimt zijn betalingsverplichtingen in het kader van de overeenkomst na te komen, uitgezonderd wanneer dit verzuim 10% of minder van het factuurbedrag behelst.
 5. De opdrachtnemer heeft het recht het resultaat van de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken ten behoeve van zijn eigen promotie dan wel publiciteit. De opdrachtnemer verplicht zich hierbij tot het zorgvuldig in acht nemen van de belangen van de opdrachtgever, conform artikel 6, lid 1 tot en met 3.

 

 

Artikel 14: aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade, voortkomend uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad is beperkt tot het factuurbedrag van het onderdeel van de overeenkomst dat is uitgevoerd. Deze aansprakelijkheid wordt nog verminderd met de kosten voor het inschakelen van derden die de opdrachtnemer heeft gemaakt. Het bedrag van aansprakelijkheid zal nimmer de € 45.000,- overschrijden en te allen tijde zijn beperkt tot maximaal het door de verzekeraar aan de opdrachtnemer inzake het bewuste geval uit te keren bedrag.
 2. De opdrachtnemer is enkel aansprakelijk te stellen voor directe schade die hem kan worden toegerekend. Hieronder wordt uitsluitend verstaan:
  a. redelijke kosten die worden gemaakt voor de bepaling van de oorzaak en grootte van de veroorzaakte schade, voor zover deze bepaling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  b. redelijke kosten die benodigd zijn om de ondeugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer te corrigeren naar een voor de opdrachtgever acceptabel resultaat, beantwoordend aan de overeenkomst.
  c. redelijke kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt om schade te beperken of voorkomen, voor zover door de opdrachtgever aantoonbaar gemaakt wordt dat deze kosten daadwerkelijk de directe schade, zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, hebben beperkt.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk te stellen voor:
  a. schade, misverstanden, fouten of gebreken, direct of indirect ontstaan door fouten in het door de opdrachtgever verstrekte materiaal en/of gegevens of het niet tijdig aanleveren van dit materiaal en/of gegevens.
  b. fouten of tekortkomingen, gemaakt door namens de opdrachtgever ingeschakelde derden of schade die door deze fouten of tekortkomingen is veroorzaakt, direct of indirect.
  c. gebreken of onjuistheden in offertes of prijsopgaven van toeleveranciers.
  d. schade van welke aard ook, ontstaan doordat de opdrachtgever de geleverde zaken of een deel daarvan na afronding van uitvoering van de overeenkomst heeft bewerkt of verwerkt, in productie heeft genomen, openbaar heeft gemaakt, in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd, heeft vermenigvuldigd, dan wel heeft doen bewerken of verwerken, in productie heeft doen nemen, openbaar heeft doen maken, in gebruik heeft doen nemen, aan derden heeft doen leveren of heeft doen vermenigvuldigen.
  e. fouten of gebreken in het ontwerp of de tekstuele inhoud daarvan, indien de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht als deugdelijk heeft geaccepteerd conform artikel 11, lid 1 en 2 van deze voorwaarden.
  f. fouten of gebreken in het ontwerp of de tekstuele inhoud daarvan, indien de opdrachtgever het laten vervaardigen of het laten uitvoeren van een prototype, proef of model heeft verzuimd, en deze fouten of gebreken bij vervaardiging of uitvoering van een prototype, proef of model wel zouden zijn gebleken.
  g. indirecte schade, waarin begrepen gevolgschade, winst- of omzetderving, beschadigde of verloren gegevens of materialen, of imagoschade van de opdrachtgever.
  h. schade aan door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bedrukking, bewerking of verwerking verstrekte materialen of producten, ontstaan doordat de opdrachtgever niet ten laatste bij de aanvang van de overeenkomst voldoende en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de op deze materialen of producten toegepaste voorbewerkingen en/of oppervlaktebewerkingen of over de aard en eigenschappen van de verstrekte materialen of producten.
  i. schade, ontstaan doordat de opdrachtgever heeft verzuimd kopieën van aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens en/of materialen te bewaren gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waar deze schade niet was opgetreden bij het bestaan van dergelijke kopieën.
  j. alle overige dan in artikel 14.2 genoemde schade.
 4. Eén kalenderjaar na voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst vervalt elke aansprakelijkheid.
 5. Als de opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde derden uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade van welke aard ook, waarvoor hij/zij volgens deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst niet aansprakelijk is/zijn, zal de opdrachtgever hem/hen volledig vrijwaren en hem/hen alles vergoeden wat hij/zij aan de bewuste derde dient/dienen te voldoen inzake deze aansprakelijkstelling. Hieronder worden ook verstaan aansprakelijkstellingen van derden, volgend uit toepassingen of het gebruik van het resultaat van de uitvoering van de overeenkomst, alsook aanspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op materialen en/of gegevens zoals de opdrachtgever deze bij de uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt.

 

 

Artikel 15: overmacht

 1. Indien de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voort te zetten, heeft hij het recht naar zijn keuze de uitvoering te staken of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de opdrachtnemer aan enige garantie of vergoeding van schade gehouden kan worden.
 2. Onder overmacht wordt verstaan arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer, staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen bij de opdrachtnemer of bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen, oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming en storm, alsook plotselinge verhoging van belastingen, invoerrechten of accijnzen, vertraging of uitblijven van levering door ingeschakelde derden en/of leveranciers, en het niet verkrijgen van noodzakelijke vergunningen of andere overheidsmaatregelen.

 

 

Artikel 16: overdracht en plichten

 1. Behoudens fusie, volledige overgang van onderneming of voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, heeft noch opdrachtnemer noch opdrachtgever het recht om rechten en plichten uit hoofde van onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten aan derden over te dragen, noch geheel, noch ten dele.
 2. Bij geval van fusie of volledige overgang van onderneming hebben zowel de oorspronkelijke als de huidige onderneming verantwoordelijkheid voor de plichten van de opdrachtgever zoals deze in lid 1 van dit artikel zijn genoemd. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te informeren wanneer sprake is van een fusie of volledige overgang van onderneming.

 

 

Artikel 17: toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten gesloten onder deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, evenals op alle overeenkomsten die voortvloeien uit overeenkomsten gesloten onder deze algemene voorwaarden. Geschillen voortkomend uit overeenkomsten gesloten onder deze algemene voorwaarden of daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Utrecht.